https://jagegip.kpi.ua/issue/feed Прикладна геометрія, інженерна графіка та об’єкти інтелектуальної власності 2023-06-16T09:46:44+03:00 Колосова Олена Петрівна conferencengkg@gmail.com Open Journal Systems <p>В журналі публікуються матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Прикладна геометрія, інженерна графіка та об'єкти інтелектуальної власності", яка проводиться щорічно кафедрою нарисної геометрії, інженерної та комп'ютерної графіки фізико-математичного факультету Національного технічного уніврситету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"</p> <p><strong>Тематика журналу:</strong></p> <p>1. Геометричне моделювання фізичних явищ та процесів;</p> <p>2. Моделювання в технічній естетиці та дизайні;</p> <p>3. Комп’ютерні технології та прикладна геометрія;</p> <p>4. Науково-педагогічна організація навчального процесу;</p> <p>5. Виконання патентних досліджень та подача заявок на винаходи;</p> <p> </p> https://jagegip.kpi.ua/article/view/281597 УДОСКОНАЛЕННЯ КОНСТРУКЦІЇ КОМБІНОВАНОГО ЛАПОВОГО КУЛЬТИВАТОРА-СОШНИКА 2023-06-11T16:29:12+03:00 Володимир Ванін Ванін vaninvladimir30@gmail.com Геннадій Вірченко virchga@gmail.com Микола Волоха volmp@i.ua Петро Яблонський ypn@ukr.net Олексій Воробйов voroba.ua@gmail.com Юлія Лазарчук-Воробйова jullazarchuk@gmail.com <p>На відміну від традиційного землеробства, пряма сівба<br>виконується безпосередньо в шар мульчі, коли стернею та іншими<br>рослинними залишками створюється додатковий опір руху робочим<br>органам сівалки. В даній публікації розглядається проблема зменшення<br>тягового опору комбінованого культиватора-сошника за рахунок<br>забезпечення конструкції культиватора-сошника розпушувальним зубом,<br>який розміщений спереду стрілчастої лапи. Проведений аналіз<br>енергетичних показників удосконаленого комбінованого культиватора-<br>сошника, за допомогою динамічного коефіцієнта взаємного впливу<br>параметрів розпушувального зуба і стрілчастої лапи на величину<br>деформації ґрунту</p> 2023-06-14T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2023 https://jagegip.kpi.ua/article/view/281607 ПІДВИЩЕННЯ РОЗДІЛЬНОЇ ЗДАТНОСТІ ЗОБРАЖЕНЬ НА ОСНОВІ НЕЙРОННОЇ МЕРЕЖІ 2023-06-11T17:28:25+03:00 Анатолій Демчишин ntuu.kpi@ukr.net О.В. Олексієвець ntuu.kpi@ukr.net <p>предметом дослідження є нейромережеві методи вирішення задачі підвищення роздільної здатності зображень. У статті<br>розглянуто визначено особливості обробки зображення нейронними мережами та запропоновано можливі способи оптимізації навчання мережі надроздільної здатності. Методами дослідження виступають методи інтерполяції зображень, метод зворотного поширення помилки, метод нормалізації пакетів, метод зниження вагових коефіцієнтів мережі, метод випадання нейронів. Результати дослідження порівняно з результатами роботи методу бікубічної інтерполяції для збільшення зображень та продемонстровано, що запропонована модифікована мережа надроздільної здатності дає кращий результат, ніж результат, отриманий після обробки зображення бікубічною інтерполяцією.<br>Розглянута в статті модифікація мережі надроздільної здатності<br>дозволяє покращити якість результату роботи мережі та пришвидшує швидкість навчання мережі.</p> 2023-06-14T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2023 https://jagegip.kpi.ua/article/view/281621 ВІСІМ ВІДМІННОСТЕЙ МІЖ NURBS-КРИВИМИ І ТОЧКОВИМИ ПОЛІНОМАМИ 2023-06-11T18:30:27+03:00 Ксенія Лисенко lyksyushka24@gmail.com Віктор Верещага lyksyushka24@gmail.com <p>у статті йдеться про те, що за аналітично формалізованими записами NURBS-криві і точкові поліноми є схожими між собою, але сенс у цих записах є різний. Розглядаються відмінності між функціональними базисами. Степінь NURBS-кривих обмежується, а<br>точкових поліномів ні. NURBS-криві інтерполюють крайні точки, а<br>проміжні - апроксимуються. Точкові поліноми інтерполюють усі&nbsp; базисні точки вихідного геометричного об'єкта. NURBS-криві проходять всередині визначального многокутника, точкові&nbsp; поліноми зовні супровідної ламаної лінії. Відрізняються також графіки базисних функцій NURBS-кривих і характеристичних функцій точкових поліномів. Вказується також на різні їх призначення.</p> 2023-06-14T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2023 https://jagegip.kpi.ua/article/view/281635 УТВОРЕННЯ ПОЗНАЧЕННЯ ОДНОРОЗМІРНИХ КОМПОЗИЦІЙНИХ МАТРИЦЬ ТОЧКОВИХ І ОПЕРАЦІЇ НАД НИМИ 2023-06-11T19:28:29+03:00 Олександр Павленко alexander8944@gmail.com <p>статті надано означення однорозмірних композиційних<br>матриць (компоматриць) точкових, правила їхнього утворення і приклади<br>позначення. Розглянуто операції множення, додавання компоматриць<br>точкових і числових. Показано утворення обчислювальних компоматриць<br>для точкової у координатному трипросторі та n-просторі параметрів.<br>Інтеграційні композиційні матриці обчислювальні утворюються<br>шляхом додавання обраних обчислювальних композиційних матриць за напрямами n-простору параметрів. Інтеграційні компоматриці застосовуються під час аналізу процесів реального об’єкту для виявлення спільного впливу обраних параметрів на перебіг процесів і на функціонування реального об’єкту, в цілому.</p> 2023-06-14T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2023 https://jagegip.kpi.ua/article/view/281798 ОБҐРУНТУВАННЯ НЕОБХІДНОСТІ РОЗРОБКИ МЕТОДІВ КОМПОЗИЦІЙНОГО ДИФЕРЕНЦІЮВАННЯ ТА ІНТЕГРУВАННЯ 2023-06-12T21:54:01+03:00 Ернест Муртазієв alexander8944@gmail.com <p>надаються пояснення щодо призначення композиційного<br>геометричного моделювання і утворення точкових поліномів.<br>Наголошується, що зміною положення базисних точок вихідної дискретно<br>поданої кривої можна змінювати форму точкового поліному, лишаючи без<br>змін його функціональний базис. На прикладі показано, що і похідна, і<br>інтегральна крива точкового поліному, які здобуті традиційними<br>методами диференціювання та інтегрування, втрачають властивості<br>композиційних кривих. Через це їх не можна застосовувати у<br>композиційному геометричному моделюванні, а треба розробляти для<br>цього нові методи композиційного диференціювання і композиційного<br>інтегрування.</p> 2023-06-14T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2023 https://jagegip.kpi.ua/article/view/281799 ПОШУК ЕФЕКТИВНИХ МОДЕЛЕЙ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ З КУРСУ ІНЖЕНЕРНОЇ ГРАФІКИ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ 2023-06-12T22:15:08+03:00 Сергій Перепечай mrselkolosova@gmail.com Олена Колосова mrselkolosova@gmail.com Галина Баскова baskovagv31@gmail.com <p>розглядаються деякі особливості самостійної роботи<br>студентів, їх відгук на виконання завдань з курсу інженерної графіки,<br>проблеми вивчання курсу та шляхи їх розв’язання в умовах дистанційного<br>навчання.</p> 2023-06-14T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2023 https://jagegip.kpi.ua/article/view/281800 ДО ПИТАННЯ ВИВЧЕННЯ СПОСОБІВ ПЕРЕТВОРЕННЯ КОМПЛЕКСНОГО РИСУНКА 2023-06-12T22:36:55+03:00 Артем Пилипчук baskovagv31@gmail.com Галина Баскова baskovagv31@gmail.com <p>у статті наведено деякі результати багаторічних спостережень за навчанням студентів з курсу нарисної геометрії та інженерної графіки, розглядається питання вивчення способів перетворення комплексного рисунка.</p> 2023-06-14T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2023 https://jagegip.kpi.ua/article/view/281801 ЗГИНАННЯ ТОРСА, У ЯКОГО РЕБРО ЗВОРОТУ ЗАДАНЕ РІВНЯННЯМИ КРИВИНИ І КУТА ЙОГО ПІДЙОМУ 2023-06-12T22:52:58+03:00 Сергій Пилипака psf55@ukr.net Вячеслав Хропост psf55@ukr.net <p>одним із способів згинання торса є деформація його ребра<br>звороту. При цьому закономірність кривини у функції довжини дуги не<br>змінюється, а сама деформація відбувається за рахунок зміни скруту.<br>Однак записати параметричні рівняння торса, до яких входять натуральні<br>рівняння кривини і скруту ребра звороту практично неможливо окрім<br>гвинтової лінії, для якої ці параметри є сталими. Однак можна замінити<br>натуральне рівняння скруту ребра звороту на аналогічне рівняння кута<br>його підйому. В такому випадку можна отримати параметричні рівняння<br>торса і керувати його згинанням, змінюючи закономірність кута підйому<br>ребра звороту.</p> 2023-06-14T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2023 https://jagegip.kpi.ua/article/view/281802 ГЕОМЕТРИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ МЕТОДУ НУСЕЛЬТА ДЛЯ ОЦІНКИ ТЕПЛОВОГО ПОТОКУ ВІД ПОВЕРХНІ ОБЕРТАННЯ 2023-06-12T23:15:56+03:00 Леонід Куценко leokuts@mail.ru Андрій Калиновський kalinovskiy.a@nuczu.edu.ua <p>Розглянуто наближений спосіб обчислення теплового<br>потоку, який випромінюється поверхнею обертання, і який досягає фігури<br>заданої форми на горизонтальній координатній площині. В основу способу<br>покладено графоаналітичний прийом наближеної оцінки теплового потоку<br>(метод Нусельта або метод сфери одиничного радіуса). Графоаналітичні дії<br>полягають у описі та побудові радіально-паралельної проєкції джерела<br>випромінювання, направленої на фігуру приймача тепла. В результаті<br>одержимо проєкцію джерела випромінювання, площу якої слід зіставити з<br>площею круга одиничного радіусу, який її огортає. Чисельне значення<br>відношення вказаних площ і визначатиме міру тепла, яке досягне певної<br>точки фігури приймача тепла. Це визначає локальний кутовий коефіцієнт<br>випромінювання для обраної точки приймача тепла. Для реалізації на<br>практиці метода Нусельта необхідно поширити схему опису шляхом<br>усунення з алгоритму поняття відстані до поверхні обертання. Це поняття<br>слід замінити побудовою радіально-паралельної проєкції джерела<br>випромінювання. Для цього необхідно долучити аналітичні<br>співвідношення, які пов’язують описи поверхні джерела випромінювання з<br>описами її радіально-паралельної проєкції.<br>В роботі знайдено опис радіально-паралельної проєкції співвісних кіл,<br>розташованих на площинах рівня поверхні обертання, опис радіально-<br>паралельної проєкції осевого вертикального перетину поверхні обертання,<br>а також формули обчислення інтегральних кутових коефіцієнтів<br>випромінювання для розглянутого випадку поверхні. Одержані результати<br>можуть бути використані на практиці у вигляді системи моделювання і<br>прогнозування аварійних ситуацій, які виникають на газопроводах для<br>оцінити теплових потоків від віртуального факелу полум’я до поверхонь<br>будівель і споруд.</p> 2023-06-14T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2023 https://jagegip.kpi.ua/article/view/281804 ВИЗНАЧЕННЯ ПРОСТОРОВОЇ ФОРМИ ТІЛА ЛЮДИНИ ПРИ АКТИВНОМУ РУСІ В ПОТОЦІ ЛЮДЕЙ 2023-06-12T23:33:48+03:00 Валентина Комяк fteb@nuczu.edu.ua К. Набоков fteb@nuczu.edu.ua <p>при русі людей в потоці спостерігаються наступні<br>категорії руху: комфортний, спокійний, активний, підвищенної<br>активності. При моделюванні індивідуально-поточного руху людей<br>при комфортному і спокійному русі люди представляються еліпсами.<br>Фізичні рухи людини враховуються мінімально-допустимими<br>відстанями між ними і визначаються, як комфортність. Коли категорія<br>руху змінюється і переходить в категорію активного руху,<br>пропонується моделювати рух людей з більш високою точністю<br>апроксимації, яка враховувала б не тільки повороти людини відносно<br>основного напрямку руху потоку взагалі, а і повороти частин тіла. В<br>роботі пропонується трикомпонентна модель тіла людини, а умови<br>неперетину між ними описуються за допомогою апарату Ф-функцій.</p> 2023-06-14T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2023 https://jagegip.kpi.ua/article/view/281848 A FORMATION OF PROFESSIONAL COMPETENCES OF STUDENTS WHEN STUDYING THE TOPIC "DETAILING" 2023-06-13T14:16:42+03:00 Tetiana Hnitetska gnitetsk@ukr.net Halyna Hnitetska gnitetsk@ukr.net Bohdan Shpak Student gnitetsk@ukr.net Volodymyr Kriuchkov gnitetsk@ukr.net <p>the article shows how the formation of students' professional<br>competencies can be improved based on a comprehensive approach to the<br>organization of the educational process in the courses of engineering and graphic<br>disciplines. The achieved results are demonstrated on the example of the topic<br>"Detailing" - the final stage of studying the course. The positive effect is achieved<br>thanks to the complex combination of traditional methods used in studying the<br>course with new methods of using tools of universal graphic editors such as<br>AutoCAD in the educational process. This allows you to significantly expand and<br>deepen the range of educational tasks performed by students. There is an<br>opportunity to apply in practice the educational process of three-dimensional<br>modeling, parameterization, etc., which brings it closer to the conditions of<br>modern production. This approach makes it possible to improve the quality of<br>professional training of graduates of higher technical educational institutions,<br>promotes their rapid adaptation in modern production, helps to be competitive in<br>the professional market.</p> 2023-06-14T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2023 https://jagegip.kpi.ua/article/view/281850 ІНСТРУМЕНТАЛЬНІ ЗАСОБИ РОЗРОБКИ СИСТЕМИ АВТОРИЗАЦІЇ НА ОСНОВІ СТАНДАРТУ OAUTH 2.0 2023-06-13T14:57:11+03:00 Анна Дяк ann271101@gmail.com Юрій Тарнавський ann271101@gmail.com <p>в статті розглянуто основи авторизації через стандарт OAauth 2.0, способи інтеграпроєкту зі стандартом та аспекти вибору правильного способу інтеграції враховуючи конкретні вимоги</p> 2023-06-14T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2023 https://jagegip.kpi.ua/article/view/281854 СЕРВІСНО-ОРІЄНТОВАНІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПОВІТРЯ 2023-06-13T15:17:51+03:00 Володимир Савко volodymyrsavko@gmail.com Юрій Тарнавський volodymyrsavko@gmail.com <p>предметом дослідження в даній статті є комп’ютерні системи аналізу даних стану якості повітря. Метою роботи є дослідження ефективності використання сервісно-орієнтованих систем для моніторингу стану якості повітря слідуючи методам аналізу і обробки даних. Було розроблено веб додаток, який надає інформацію про якість повітря, що складається з кількох сторінок, кожна із яких має унікальну ціль. Він є корисним інструментом для людей, які стурбовані якістю повітря та хочуть контролювати її в режимі реального часу</p> 2023-06-14T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2023 https://jagegip.kpi.ua/article/view/281857 СПРЯЖЕННЯ КРИВИХ ДРУГОГО ПОРЯДКУ КРИВИМИ ДРУГОГО ПОРЯДКУ 2023-06-13T15:26:21+03:00 Олександр Петріченко ovsienko.liudmila@gmail.com Людмила Овсієнко ovsienko.liudmila@gmail.com <p>у статті розглянуто деякі аспекти спряження кривих<br>другого порядку кривими другого порядку, а саме спряження гіперболою та<br>параболою, доведена теза про незалежність способу спряження від кривих,<br>що спрягаються.. Розглянуто побудову у програмі AutoCAD, визначено<br>позитивні та негативні сторони побудови спряжень за допомогою даного<br>програмного забезпечення. Зроблені висновки щодо переваг та недоліків<br>побудови даних спряжень засобами комп’ютерної графіки , на основі<br>співставлення із побудовою засобами інженерної графіки</p> 2023-06-14T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2023 https://jagegip.kpi.ua/article/view/281862 ВИКОРИСТАННЯ АНАГЛІФНИХ ЗОБРАЖЕНЬ В СУЧАСНИХ РЕАЛІЯХ 2023-06-13T15:41:29+03:00 Констянтин Ляховой ovsienko.liudmila@gmail.com Людмила Овсієнко ovsienko.liudmila@gmail.com <p>анагліфні зображення як найдешевший спосіб отримання тривимірної візуалізації об’єктів на площині. Біологічні особливості бінокулярного зору людини,&nbsp; використані для створення стереоскопічних зображень різних видів. Екскурс у методи побудови анагліфних зображень, включаючи комп’ютерне середовище. Сфери застосування анагліфів, перспективи подальшого розвитку та імплементації. Переваги, недоліки анагліфів і способи їх усунення.</p> 2023-06-14T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2023 https://jagegip.kpi.ua/article/view/281977 DETERMINING THE LINE INTERSECTIING PLANES BY MEANS OF GENERAL POSITION PLANES AS INTERMEDIARIES 2023-06-14T00:59:03+03:00 Mykhailo Tarasiuk martynenko.hanna@gmail.com Hanna Shepel martynenko.hanna@gmail.com Oleksandra Hetman lget@ukr.net <p>The paper provides an example of using general position planes as intermediaries while determining the intersection line of two general position planes.</p> 2023-06-14T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2023 https://jagegip.kpi.ua/article/view/281865 A CREATING TABLES IN AUTOCAD 2023-06-13T16:03:18+03:00 Olena Gumen gumens@ukr.net Iryna Selina irinaselina2016@gmail.com N Kulyk gumens@ukr.net <p>a significant amount of data in the modern information world<br>can be presented in the form of a table to facilitate processing and work with this&nbsp;<br>data. Therefore, creating documents containing tables has long been a routine<br>task for those working with graphic computer programs. The article discusses one<br>of the ways to create tables. The example of creating a list of elements shows how<br>you can quickly and effortlessly create a table in AutoCAD. A step-by-step way to<br>create such a table is given, settings, text input are described, and<br>recommendations are given for inserting the table into the document. The<br>material is well illustrated for better understanding</p> 2023-06-14T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2023 https://jagegip.kpi.ua/article/view/281871 3D-МОДЕЛЮВАННЯ ЮВЕЛІРНИХ ВИРОБІВ 2023-06-13T16:27:35+03:00 Олена Гумен gumens@ukr.net В. Дудка gumens@ukr.net <p>розглядається питання 3D - моделювання ювелірних<br>прикрас, інтегрування технологій термічної обробки ювелірних сплавів у<br>масовий процес виготовлення виробів на підприємствах. Використання<br>програм моделювання для розв’язування інженерних задач є надзвичайно<br>актуальним і перспективним. 3D - моделювання у технологіях термічної<br>обробки сплавів для застосування у виробництві ювелірних прикрас набуває<br>все більшого поширення. Це значно спрощує і полегшує працю, дозволяє<br>робити кресленики точнішими, при цьому практично виключається<br>можливість помилок, що властиві ручній роботі. 3D-моделі відрізняються<br>точністю і наочністю відображення майбутнього виробу, дозволяють<br>краще уявити собі, як буде виглядати проект, втілений у життя</p> 2023-06-14T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2023 https://jagegip.kpi.ua/article/view/282153 ПОРІВНЯННЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ДЕЯКИХ СУЧАСНИХ CAD СИСТЕМ 2023-06-16T09:46:44+03:00 Олена Колосова mrselkolosova@gmail.com К. А. Марчук mrselkolosova@gmail.com <p>даній роботі порівнюються системи CAD: AutoCAD,<br>Revit, ArchiCAD та SolidWorks. Основний акцент робиться на порівнянні їх<br>функціональності, продуктивності та зручності використання для<br>проектування тривимірних об'єктів. Аналізуються переваги та недоліки<br>кожної системи, враховуючи їх особливості, такі як інтерфейс,<br>можливості моделювання, інтеграція з іншими програмами тощо.<br>Висвітлюються перспективи подальшого розвитку кожної системи та<br>можливості для їх імплементації у сфері проєктування. Отримані<br>результати можуть бути корисними при виборі відповідної системи CAD<br>для конкретних проектних потреб.</p> 2023-06-14T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2023 https://jagegip.kpi.ua/article/view/281908 DETERMINATION OF THE PARAMETERS OF RELATIVE MOVEMENT OF SCREW DIGGERS BY THE CONJUGATION METHOD 2023-06-13T19:52:38+03:00 Volodymir Vanin vaninvladimir30@gmail.com Mariya Grubych mariya.grubich@gmail.com <p>in this publication, a new method of designing screw surfaces<br>of the working parts of root-harvesting machines is proposed for use, which is<br>based on the theory of conjugation of two surfaces in which the base surface is a<br>cone</p> 2023-06-14T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2023 https://jagegip.kpi.ua/article/view/281910 ДО ПИТАННЯ РОЗРОБКИ КОНТРОЛЬНИХ ЗАВДАНЬ З КУРСУ “НАРИСНА ГЕОМЕТРІЯ ” В СУЧАСНИХ УМОВАХ 2023-06-13T20:05:02+03:00 Сергій Залевський zalsergkpi@gmail.com Наталія Сила zalsergkpi@gmail.com <p>статті розглянуто питання застосування контрольних<br>завдань по темі «Метод плоско-паралельного переміщення. Обертання<br>навколо ліній рівня» для більш глибокого засвоєння студентами<br>теоретичного матеріалу з курсу «Нарисна геометрія». Окреслено<br>можливість застосування наведених завдань для більш глибокого<br>оволодіння відповідними темами в якості підготовки до олімпіади з<br>«Нарисної геометрії».</p> 2023-06-14T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2023 https://jagegip.kpi.ua/article/view/281915 THE METHOD OF USING AUTOCAD FOR MEASURING THE AREA OF PLOTS OF COMPLEX SHAPE ON THE SURFACE OF THE EARTH 2023-06-13T20:16:15+03:00 Olga Golova fire19@ukr.net Petro Yablonskyi ypn@ukr.net Oleksii Vorobiov voroba.ua@gmail.com Yuliia Lazarchuk-Vorobiova ljullazarchuk@gmail.com <p>the article considers a method of quickly determining the area of<br>an object based on Google maps. A comparative analysis of the dimensions of a<br>known object and its dimensions on a Google map is carried out</p> 2023-06-14T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2023 https://jagegip.kpi.ua/article/view/281930 ДЕЯКІ ПИТАННЯ ФАЗОВИХ ПЕРЕХОДІВ 2023-06-13T21:03:25+03:00 Андрій Тимофеєв t_nadker@ukr.net Арсеній Решетнік t_nadker@ukr.net Тетяна Надкернична t_nadker@ukr.net Ольга Лебедєва meganom8@ukr.net <p>У даній статті підіймаються питання фазових перетворень та їх використання у повсякденному житті</p> 2023-06-14T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2023 https://jagegip.kpi.ua/article/view/281955 AI'S ROLE IN TECHNICAL DRAWING EDUCATION 2023-06-13T22:36:41+03:00 Tamar Pataraia martynenko.hanna@gmail.com Oksana Budnyk martynenko.hanna@gmail.com Hanna Shepel martynenko.hanna@gmail.com <p>The integration of artificial intelligence (AI) in educational domains has paved the way for transformative advancements in various academic<br>fields. One such area where AI demonstrates its potential is in technical drawing education. This article explores the possible role of AI in learning technical<br>drawing.</p> 2023-06-14T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2023 https://jagegip.kpi.ua/article/view/281978 ДИЗАЙН-МИСЛЕННЯ В ПРОФЕСІЇ ІНЖЕНЕРА. ВАЖЛИВІСТЬ ЦІЛІСНОГО ПІДХОДУ ДЛЯ ВИРІШЕННЯ ІНЖЕНЕРНИХ ПРОБЛЕМ 2023-06-14T01:26:47+03:00 Дмитро Кліщик ovsienko.liudmila@gmail.com Людмила Овсієнко ovsienko.liudmila@gmail.com Сергій Залевський zalsergkpi@gmail.com <p>у статті розглядається важливість поєднання двох різних підходів до проєктування — класичного, де інженер фокусується на технічній проблемі, і менш традиційного, але дієвого — з орієнтацією на проблеми користувача. В тезах, в якості ілюстрації, будуть показані деякі приклади з проєктування для авіації, та з космічної інженерії. Мета<br>прикладів — наочно показати недостатність класичного підходу і намітити можливі шляхи впровадження більш цілісного підходу в інженерній освіті і подальшій професійній діяльності.</p> 2023-06-14T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2023 https://jagegip.kpi.ua/article/view/281979 ПОБУДОВА ПОВЕХНІ ОБЕРТАННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ ПАКЕТУ MATHCAD 2023-06-14T01:48:26+03:00 Денис Луданов denis.ludanov@gmail.com І.В. Пергаменщик denis.ludanov@gmail.com Олексій Воробйов voroba.ua@gmail.com Юлія Лазарчук-Воробйова jullazarchuk@gmail.com <p>матеріал присвячений побудові графіків поверхонь, шляхом обертання навколо осей за допомогою математичного пакету MathCad. Доповідь має на меті демонстрацію можливостей графічного представлення розв’язання геометричних завдань з використанням математичного пакету MathCad.</p> 2023-06-14T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2023 https://jagegip.kpi.ua/article/view/281980 A VARIOUS ADVANTAGES OF IMPLEMENTING ONLINE COURSES IN TECHNICAL DRAWING CURRICULUM 2023-06-14T02:06:08+03:00 Valentina Cassar martynenko.hanna@gmail.com Olga Golova fire19@ukr.net Hanna Shepel martynenko.hanna@gmail.com <p>The paper provides the description of different e-courses for additional learning and self-study for students</p> 2023-06-14T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2023 https://jagegip.kpi.ua/article/view/281981 ВИЗНАЧЕННЯ РАЦІОНАЛЬНОГО ОПОРУ ТЕПЛОПЕРЕДАЧІ НЕПРОЗОРИХ КОНСТРУКЦІЙ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИХ БУДІВЕЛЬ 2023-06-14T02:44:01+03:00 Вячеслав Мартинов martunov.vl@knuba.edu.ua Тетяна Чирва tetyana.chyrva@gmail.com О.Л. Мартинюк martunov.vl@knuba.edu.ua <p>В Україні підвищення енергоефективності будівель можливе за<br>рахунок оптимізації теплоенергетичного впливу навколишнього<br>середовища, що можна досягти оптимізацією геометричних параметрів<br>теплоізоляційної оболонки.</p> 2023-06-14T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2023 https://jagegip.kpi.ua/article/view/281982 ДЕЯКІ АСПЕКТИ АВТОМАТИЗОВАНОГО ВАРІАНТНОГО ГЕОМЕТРИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ПРАВОСЛАВНИХ ХРАМІВ 2023-06-14T03:07:25+03:00 М.О. Терещук martunov.vl@knuba.edu.ua <p>проаналізовано певні аспекти застосування<br>комп’ютерного геометричного моделювання для покращення варіантного<br>проєктування православних храмів. Актуальність цього завдання<br>обумовлена наступними чинниками. У нинішній складний час для України<br>велика кількість наших людей звертається до вічних християнських<br>цінностей. Тому постає проблема ефективного не тільки зведення, а й<br>відновлення зруйнованих війною храмів та інших культових споруд.<br>Дані будівлі з канонічної точки зору повинні мати виразну естетичну<br>індивідуальність, а з позицій реального життя – бути міцними,<br>довговічними, недорогими при будівництві й подальшій експлуатації.<br>Значною мірою вказане протиріччя вирішується шляхом пошуку<br>раціональних об’ємно-планувальних проєктних рішень, що, як видно з<br>наведених вище фактів, не можуть бути типовими. Важливим чинником<br>для розв’язування окреслених задач постає геометричне моделювання, що<br>зараз якісно реалізується комп’ютерними інформаційними технологіями.<br>Їх успіх багато в чому залежить від використовуваних методів,<br>способів, прийомів та алгоритмів. Однією з прогресивних у даному плані є<br>теорія структурно-параметричного формоутворення, що забезпечує<br>продуктивне моделювання і проведення аналізу багатьох різновидів<br>проєктованого об’єкта з метою визначення кращого з них.<br>Православні храми, порівняно з іншими будівлями, мають певні<br>особливості свого розробляння, зведення та функціонування. Це<br>стосується й належних геометричних засобів. Тому напрацювання<br>відповідного нового ефективного підходу до комп’ютерного варіантного<br>формоутворення зазначених будівель є актуальним науково-прикладним<br>питанням. Огляду деяких аспектів його вирішення присвячено дану<br>публікацію.</p> 2023-06-14T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2023 https://jagegip.kpi.ua/article/view/281983 МОЖЛИВОСТІ ДЕФОРМАТИВНОГО ФОРМОТВОРЕННЯ У ГРАФІЧНОМУ ДИЗАЙНІ З ВИКОРИСТАННЯМ ІНСТРУМЕНТАЛЬНИХ ПРОГРАМНИХ ЗАСОБІВ ІЛЮСТРАТИВНОЇ КОМП’ЮТЕРНОЇ ГРАФІКИ 2023-06-14T03:19:41+03:00 Юрій Дорошенко dua159@ukr.net <p>У статті розглянуто можливості інструментальних програмних засобів ілюстративної комп’ютерної графіки щодо побудови лінійних зображень методом деформативного формотворення</p> 2023-06-14T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2023 https://jagegip.kpi.ua/article/view/282088 МОЖЛИВОСТІ ДЕФОРМАТИВНОГО ФОРМОТВОРЕННЯ У ГРАФІЧНОМУ ДИЗАЙНІ 2023-06-15T10:47:24+03:00 Юрій Дорошенко dua159@ukr.net <p>у статті розглянуто можливості інструментальних програмних засобів ілюстративної комп’ютерної графіки щодо побудови лінійних зображень методом деформативного формотворення.</p> 2023-06-14T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2023 https://jagegip.kpi.ua/article/view/281984 ЗАСТОСУВАННЯ ПАРАМЕТРИЗАЦІЇ У ПРОЄКЦІЙНОМУ КРЕСЛЕННІ В AUTOCAD 2023-06-14T03:36:04+03:00 Федір Погрібний meganom8@ukr.net Ольга Лебедєва meganom8@ukr.net Тетяна Надкернична t_nadker@ukr.net <p>у статті на прикладі показано комбінований метод виконання проєкційного кресленика геометричної форми за допомогою об’єктного відстеження та накладення геометричної залежності</p> 2023-06-14T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2023